skip to Main Content

Koła priorytetów

Wielu Coachów posługuje się różnego rodzaju wykresami (wchodzą one do grupy  szeroko rozumianych narzędzi coachingowych) służącymi do, mówiąc najogólniej, zobrazowania wewnętrznych procesów myślowych klienta. Narzędzia tego typu służą z jednej strony do zwiększania samoświadomości, z drugiej zaś, do porządkowania wewnętrznego świata. Jednym z takich użytecznych narzędzi jest koło priorytetów. Możemy tak nazwać wszelkiego rodzaju wykresy w kształcie okręgu służące do ustalania ważności w pewnych obszarach.

Koła priorytetów możemy wykorzystać odnosząc się do między innymi następujących obszarów:

 1. Całego życia Coachee
 2. Pracy zawodowej
 3. Konkretnej sfery działalności
 4. Planowanego przedsięwzięcia

Wypełnienie takiego koła pod okiem coacha daje możliwość przyjrzenia się danemu zagadnieniu z innej, nieco szerszej perspektywy. Przy założeniu, że z Staną uwzględnione wszystkie pola ważne w danym momencie, obraz będzie całościowy, a wyciągane wnioski (o charakterze wglądów) niezwykle Wartościowe. Stosowanie kół pozwala na określenie oczekiwanych zmian w danym obszarze. Jest ściśle związane z niezwykle użytecznym w coachingu podejściu systemowym, lub holistycznym. Czyli, klient poszukując możliwych rozwiązań unika często nieskutecznego spojrzenia z perspektywy „przyczyny i skutku”, a widzi pewną większą całość, czyli szersze powiązania systemowe.

Często, po określeniu podstawowych Wartości liczbowych w kole (najczęściej w skali 0 do 100%), klient szuka kluczowego obszaru, zwanego potocznie dźwignią, którego transformacja, będzie miała decydujący wpływ na zmianę /wzrost pozostałych

Koła priorytetów mogą być wykorzystywane na każdym etapie procesu coachingu, choć są pewne wskazania pozwalające na precyzyjniejsze określenie, kiedy jakie koło należy wykorzystać. Na przykład warto jest używać koła życia na początku pracy z klientem.

Należy pamiętać, że najważniejszym aspektem każdego z kół priorytetów, jest nie samo jego wypełnienie, ale dokładne omówienie i towarzyszące temu wnioski klienta.

Przykładowe pola w kole kompetencji menadżerskich:

 1. Komunikacja
 2. Zarządzanie zmianą
 3. Planowanie strategiczne
 4. Obsługa klienta (wewnętrznego i zewnętrznego)
 5. Praca zespołowa
 6. Podejmowanie decyzji
 7. Podejmowanie ryzyka
 8. Delegowanie

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top