skip to Main Content

Kodeks etyki

Zbiór zasad, do których przestrzegania zobowiązuje się Coach przystępując do konkretnej organizacji. Najczęściej są to organizacje międzynarodowe. Kodeksy zasad etycznych posiadają ICC, ICF, EMCC. A z polskich organizacji taki kodeks stworzyła Izba Coachingu. Kodeks danej organizacji jest dokumentem ogólnodostępnym i publikowanymi na ich stronach internetowych.

Historycznie, pierwszy kodeks etyczny stworzyło i opublikowało ICF. Jest to związane z faktem, że ICF jest najwcześniej powołaną  organizacją zrzeszającą coachów. Kodeks etyczny ICF składa się z trzech części:

Część Pierwsza: Definicja Coachingu

Część Druga: Standardy Etycznego Postępowania ICF

Część Trzecia: Zobowiązania Etyczne ICF

Sytuacja zmienia się dynamicznie, więc coraz więcej organizacji zrzeszających i szkolących coachów stara się tworzyć i posługiwać takimi dokumentami i zobowiązywać coachów do ich respektowania w codziennej praktyce zawodowej.

Dla coacha kodeks etyczny jest pewnego rodzaju drogowskazem postępowania i swoistym wyróżnikiem na rynku usług coachingowych (ponieważ nie wszyscy coachowie się posługują takim zbiorem zasad).

Dla klienta kodeks etyczny daje większe prawdopodobieństwo przewidywalności Zachowania coacha w obszarze  etyki i Wartości wykonywanego zawodu. Większe prawdopodobieństwo, ponieważ nie istnieją wystarczająco skuteczne mechanizmy egzekwowania od pracujących coachów przestrzegania  danego kodeksu etyki.

Jako przykład publikujemy Kodeks Etyczny ICC

Standardy ICC

Poniższe wskazówki dotyczą wszystkich członków ICC. Podają minimalny zasób standardów działania, którymi powinni kierować się członkowie, coachowie natomiast są zobowiązani do świadczenia usług wyłącznie w ramach standardów ICC.

Kwalifikacje.

 • Coachowie starają się jak najlepiej wykonywać swoją pracę z klientem i wykazywać się podstawowymi kwalifikacjami w coachingu.
 • Coachowie starają się być na bieżąco w kwestii nowych praktyk biznesowych, technologii, wymogów prawnych i standardów związanych z pracą coacha.
 • Coachowie będą dbać o rozwój i rozszerzanie swoich Umiejętności poprzez lekturę, kontakty i szkolenia.
 • Coachowie maja świadomość swoich Umiejętności, mocnych stron oraz ograniczeń. Będą przyjmować taką prace, która w ich mniemaniu będzie wykonalna w ramach ich kompetencji.
 • Coachowie nie wypowiadają twierdzeń, których nie mogą jednoznacznie potwierdzić. Podobnie nie przypisują sobie umiejętności, referencji lub kwalifikacji, których nie posiadają, jak również nie mogą zezwolić innym, aby za ich wiedzą i w ich imieniu składali podobne deklaracje w formie werbalnej czy też pisemnej.

Szacunek dla klientów.

 • Coachowie szanują prawo innych osób do posiadania odmiennych przekonań i poglądów. Nie podejmują prób Przekonania innych, co do wyższości swoich własnych przekonań, Wartości lub poglądów.
 • Na początku relacji, coach zadba o to, by klient zrozumiał istotę umowy coachingu, do jakiej między nimi dochodzi.
 • Coach nie dyskryminuje klienta pod żadnym względem.
 • Coach nigdy nie wykorzystuje klienta w sferze osobistej, finansowej czy też seksualnej.
 • Coach jest zobowiązany uzyskać zezwolenie klienta zanim zechce wykorzystać jego dane lub rekomendacje w charakterze referencji.
 • Coach szanuje treść wszelkich umów i dotrzymuje obietnic danych klientowi.

Zawód coacha.

 • Coach szanuje prawa innych odnośnie praw autorskich, praw do ochrony własności intelektualnej, znaków handlowych i patentów. W stosownym miejscu należy podkreślać wkład poczyniony przez inne osoby.
 • Coach nie angażuje się dobrowolnie w żadne działania, które mogą zagrozić dobremu imieniu profesji coacha. Jeśli dowie się on o nadużyciu bądź nad interpretacji związanej ze swoja pracą, podejmie rozsądne kroki w celu korekty zaistniałej sytuacji.

Tajność i konflikt interesów.

 • Coach zachowuje w tajemnicy materiały uzyskane od klienta, z wyjątkiem sytuacji uzyskania pełnomocnictwa klienta, wymogu prawa, lub z innej ważnej przyczyny, takiej jak nieuchronne wyrządzenie szkody osobom trzecim. Wspomniane materiały mogą być omawiane podczas sesji w cztery oczy, lub przy wykorzystaniu technologii komunikacyjnych, tzn. telefon, komputer, poczta głosowa.
 • Gdy tylko możliwe, coach nie będzie podejmował zobowiązań zawodowych, gdy wcześniej zaistniałe relacje mogą powodować konflikt interesów. Jeśli taki konflikt ma miejsce, coach dokłada wszelkich starań, aby konflikt załagodzić w ramach wyznaczonych przez Etykę i Standardy.
 • Coach może wykorzystać materiały klienta w szkoleniu bądź publikacjach, pod warunkiem, że te materiały nie zawierają danych klienta.
 • Coach ujawni klientowi wysokość wszelkiego wynagrodzenia, które otrzymuje od osób trzecich w wyniku konsultacji, bądź porad udzielanych w sprawach dotyczących klienta.
 • Jeżeli jest to stosowne z zawodowego punktu widzenia, coachowie mogą podejmować współpracę z innymi podmiotami Celem udzielenia pomocy klientowi, zawsze jednak za zgodą klienta.
 • Kiedy coach jest poproszony o świadczenie usług na rzecz osoby lub organizacji na wniosek osoby trzeciej, musi skrupulatnie ocenić związek pomiędzy dwoma wspomnianymi podmiotami i ustalić, czy nie zachodzi konflikt interesów odnośnie odmiennych ról, jakie ma spełniać coach lub zagadnień związanych z zachowaniem tajemnic biznesowych.
 • Osoba zatrudniająca coacha nie musi być zarazem klientem (na przykład, gdy firma zatrudnia i opłaca coacha, aby coachował jedną lub dwie osoby w firmie). W takiej sytuacji, coach zawczasu ustala z klientem i pracodawcą Feedback, jaki otrzyma od niego pracodawca, jego formę i wymagane przez niego rezultaty. Należy zadbać o to, by kwestie te zostały wcześniej ustalone i zaakceptowane przez coacha, klienta i pracodawcę i nie naruszać zasad tajności bądź zaufania klienta. Jeśli strony nie mogą dojść do porozumienia, coach zaprzestaje świadczenia usługi.

Informacje zwrotne i postępy.

 • Coachowie podejmują racjonalne kroki w celu zbadania postępów poczynionych przez klienta. Jeśli klient nie posuwa się naprzód, należy otwarcie przedyskutować kwestię z klientem w ramach sesji coachingowej.
 • Coachowie tworzą i zachowują dokumentację zawierającą przebieg swojej pracy z klientami celem spełnienia wymagań zawodowych i prawnych.
 • Gdy zajdzie potrzeba, coachowie odsyłają klienta do innych profesjonalistów, takich jak doradca, terapeuta lub lekarz, kiedy dowiedzą się o� Problemie, który wymaga szczególnego potraktowania.
 • Coachowie dbają o unikanie niebezpieczeństwa lub szkód, które mogą “sprowadzić” na siebie, klientów bądź inne osoby podczas swojej pracy.
 • W przypadku pojawienia się przeszkód w prowadzeniu coachingu, coach podejmie stosowne wysiłki w celu ustalenia nowych warunków z klientem. Jeśli zakłócenia w coachingu okażą się długotrwałe, może to się wiązać z przydzieleniem klientowi innego, tymczasowego coacha z ICC.
 • Relacja coachingowa zostaje zakończona z chwilą wygaśnięcia umowy między coachem i klientem, zwykle pod koniec ważności wcześniej zapłaconego kontraktu. Jeśli coaching zakończy się z winy coacha przed wygaśnięciem umowy, zaoferuje on zwrot zapłaconego z góry wynagrodzenia, które obejmowało zakres niedokończonego coachingu. Jeśli coaching zakończy się z winy klienta przed wygaśnięciem umowy, klient zapłaci wynagrodzenie w miejsce wymówienia, jeśli tak wcześniej ustalono.

Wynagrodzenie.

 • Coach jasno sprecyzuje klientowi kwestie logistyki, wynagrodzenia i terminów związanych z relacją coachingową.
 • Coach może żądać wynagrodzenia na dowolnym poziomie. Podaje je do wiadomości podczas trwania relacji coachingowej tak szybko, jak to możliwe.
 • Jeśli wystąpi Problem z wypłatą wynagrodzenia, coach zawczasu podejmie kroki celem wyjaśnienia problemu i ustali z klientem sposoby dalszego postępowania. Jeśli klient nie zapłaci ustalonego wynagrodzenia, coach może starać się o uzyskanie go na drodze sądowej.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top